Folket i Döderhult på 1600-talet

Den lilla socknen i Det stora Sverige


Du är besökare nr sedan den 5 december 1999
Författare: Gunnar Källenius

Sverige blev under 1600-talet en stormakt. Den världsliga centralmakten nådde ut i minsta socken och en enhetlig religion predikades i alla kyrkor.

Seklet dominerades av krig men även av utveckling. Rättsväsende, skolor och universitet, väg- och postväsende växte fram. Dugliga svenskar väckte respekt överallt ute i Europa. Slott och herresäten byggdes och fylldes med erövrade konstföremål, möbler och textilier. Köpmän, bruksägare, byggmästare och hantverkare påskyndade utvecklingen, som nästan uteslutande ägde rum i städerna, omkring slott och herresäten samt vid gruvor och manufakturverk.

Det Stora Sveriges historia är väl utforskad och omskriven. Man känner väl till adel-, präste- och borgarstånden men bondeståndet däremot endast som kollektiv.

Historien om allmogen i de många socknarna är så gott som okänd, trots att böndersnas insats var en av de viktigaste förutsättningarna för det stora statsbygget genom skatter och utskrivningar, som gjorde dem utfattiga och lade gårdarna öde.

I källmaterialet framträder sockenborna som en namnlös hop, men nu efter tre till fyra hundra år har Gunnar Källenius med denna bok lyckats ge en mångfacetterad bild av de människor som en gång befolkade Döderhults byar och gårdar. Han beskriver deras levnadsvillkor i krig och fred, deras inbördes relationer och möjligheter till försörjning.

Författaren har genom ingående och noggrann forskning och bearbetning av det källmaterial som finns dolt i våra arkiv gett oss en föreställning om livet i socknen under Sveriges stormaktstid.

Bilden på boken är ritad av Curt Holm och scannad av Nicklas Holgersson.

Folket i Döderhult på 1600-talet omfattar 380 sidor och kostar 150 kr, porto tillkommer.

Boken kan beställas på telefon 0491-148 23. Ange antal ex samt namn och fullständig postadress.

Den kan även beställas på
PLF, Oskarshamn

beställningen kan även sändas med vanlig post till: Hembygdsföreningen Oskarshamn-Döderhult,
c/o Ekström, Trattvägen 8, 572 51 OSKARSHAMN

Bankgiro 5457-0379

Tillbaka till Sams hemsida