Sön- och helgdagarnas latinska namn och deras betydelse
Latinska namnet Namnets betydelse
Circumcísio dómini Herrens omskärelse (Nyårsdagen)
1 p(ost) Circumcísio dómini 1 söndagen efter Herrens omskärelse
Epiphanía (grekiska Epifaneia = Epipháneia) Uppenbarelse (Jesu uppenbarelse i världen) Trettondagen
1 p Epiphanía 1 söndagen efter Jesu uppenbarelse i världen
Septuagésima*, Circumdedérunt (me gémitus mórtis) Sjuttionde (dagen före påsk) Dödsångest omgav mig, (Ps 18:5), Dödens band omvärvde mig) circumdedérunt = de omgav
Sexagésima*, Exsúrge, (quáre obdórmis, Dómine?) Sextionde (dagen före påsk) Vakna upp, varför sover Du Herre? (Ps 44:24)
Quinquagésima*, Ésto mihi (in Déum protectórem) Femtionde (dagen före påsk) Var mig, Gud till skydd (Ps 31:3 och 71:3) Fastlagssöndagen
Quadragésima*, Invocábit (me, et égo exáudiam éum) Fyrtionde (dagen före påsk) Han skall åkalla mig, och jag skall höra honom (Ps 91:15)
1 söndagen i fastan
Reminíscere (miseratiónum tuárum, Dómine) Tänk, Herre, på Din barmhärtighet (Ps 25:6)
2 söndagen i fastan
Óculi (méi semper ad Dóminum) Mina ögon se alltid till Herren (Ps 25:15)
3 söndagen i fastan
Laetáre (, Jerusalem, et convéntum fácite) Gläd dig, Jerusalem, och gör en fest (Jesaja 66:10) 4 söndagen i fastan
Júdica (me, Déus, et discérne cáusam méam) Skaffa mig rätt, Gud, och utför min sak (Ps 43:1) Passionssöndagen, 2 söndagen före påsk = 5 söndagen i fastan
Palmárum /Béne dic, quáesumus, Dómine, hos palmárum ( séu olivárum áut aliárum árborum) rámos (Ur en bön som läses på Palmsöndagen) Välsigna, Gud dessa palmqvistar eller kvistar av andra träd)
Díes adorátus, Passiónes Den tillbedda dagen, Lidandena, Långfredagen. Dies Adoratus är inte - som de flesta namn- på sön- och helgdagar - de första orden i introitus (dvs ingångssång i den romerska mässan)
Páscha Påskdagen
Annunciátio Marie bebådelsedag (underrättelse, jämför núntius = sändebud
Quási módo géniti (infántes, alleluja) Såsom nyfödda barn, (Petri 1:a brev 2:2)
1 söndagen efter påsk
Misericórdia (Dómini pléna est térra) Jorden är full av Herrens nåd (Ps 33:5-6)
2 söndagen efter påsk
Jubiláte (Déo, ómnis térra) Höjen jubel till Gud (Ps 66:1) 3 söndagen efter påsk
Cantáte (Dómino cánticum nóvum) Sjungen till Herrens ära en ny sång (Ps 98:1)
4 söndagen efter påsk
Vócem iucunditátis (annuntiáte) Förkunna glädjens röst (Jesaja 48:20) Bönsöndagen = 5 söndagen efter påsk
Ascénsio Kristi himmelsfärdsdag (ascénsio = uppstigning)
Exáudi (,Dómine, vócem meam) Hör, Herre min röst (Ps 27:7) Söndagen före pingst =
6 söndagen efter påsk
Pentecóste (grekiska Pentekoste hmera = Pentecosté heméra) Pingstdagen (femtionde dagen efter påsk)
Trinitátis (Domínica trinitátis) Trefaldighetssöndagen (Trínitas = trefaldighet egentligen treenighet)
1 p trinitátis 1 söndagen efter trefaldighet
Ómnium sanctórum (festum) Allhelgonadagen
1 Advéntus 1 Advent (advéntus = ankomst)
Natívitas Dómini (Nátio Chrísti) Juldagen (Kristi födelse)
Tillbaka
  1. Latinet har till skillnad från grekiskan inte accenter. Dessa har endast satts ut för att markera tonvikten.
  2. De katolska helgdagarna har i flera fall fått sitt namn efter det första eller de första orden i den särskilda ingångspsalm (introitus), som enligt mässboken inleder mässan för den dag det gäller. Ingångsspsalmen knyter an till ett visst ställe i bibeln, men texten är ofta omskriven (se t ex Vócem iucunditátis och Jesaja 48:20)
* Underförstått Dies = dag
Tillbaka